CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Przetargi

Email Drukuj PDF

OGOSZENIE O ZAMWIENIU

Znak sprawy: ZP/1/2012

1. Nazwa i adres zamawiajcego

Chocianowski Orodek Kultury 59-140 Chocianw ul. Kociuszki 5

2. Okrelenie trybu zamwienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej na ktrej zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunkw zamwienia

www.chok.pl

4. Okrelenie przedmiotu zamwienia oraz wielko lub zakres zamwienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie zadania ?Remont, modernizacja oraz zakup wyposaenia do Chocianowskiego Orodka Kultury?

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na jedn lub wicej nastpujcych czci zamwienia:

I. cz ? roboty budowlane obejmujce remont sali widowiskowej wraz ze scen i zapleczem, remont pomieszcze administracyjnych, remont sali spotka, remont sanitariatw wraz z komunikacj i wejciem dla niepenosprawnych, remont sali plastycznej;

II. cz ? dostawa sprztu owietleniowo naganiajcego;

III. cz ? dostawa wyposaenia sali widowiskowej, plastycznej i sali spotka;

IV. cz ? dostawa wyposaenia sali tanecznej;

V. cz ? dostawa wyposaenia do biur

W przypadku II, III, IV i V czci zamwienia wykonawca zobowizany jest do transportu, zaadunku i wyadunku oraz montau i ustawienia wyposaenia we wskazanych pomieszczeniach w Chocianowskim Orodku Kultury.

Szczegowy zakres przedmiotu zamwienia w zakresie I czci zamwienia okrelony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych. Szczegowy zakres przedmiotu zamwienia w zakresie II, III, IV i V czci zamwienia okrelony jest w za. nr 5 do SIWZ oraz zaczniku nr 1 do umowy.

5. Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej

Zamawiajcy nie dopuszcza zoenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamwienia

31.10.2012 r.

7. Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw

O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych speniaj warunki dotyczce:

1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania; dziaalno prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie

2) posiadania wiedzy i dowiadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajcy dokona oceny speniania przez wykonawcw warunkw udziau w postpowaniu na podstawie zaczonych dokumentw i owiadcze, zgodnie z formu spenia ? nie spenia. Z zaczonych do oferty dokumentw musi wynika jednoznacznie, e ww. warunki wykonawca spenia.

8. Informacja na temat wadium

Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena ? 100%

10. Miejsce i termin skadania ofert

Chocianowski Orodek Kultury 59-140 Chocianw ul. Kociuszki 5 ? sekretariat

do dnia 14.06.2012 r. do godz. 10.00

11. Termin zwizania ofert

Termin zwizania ofert wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiajcy nie zamierza zawiera umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupw

Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupw.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogoszenie zostao umieszczone w Biuletynie Zamwie Publicznych w dniu 28.05.2012 r.

Chocianw 28.05.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA
ZACZNIK NR 5 DO SIWZ
opis techniczny
specyfikacje techniczne
przedmiar

RYSUNKI:
orientacja
przekroje inwentaryzacja
przekroje po zmianach
rzut piwnic
rzut przyziemia - instalacja owietleniowa
rzut przyziemia - inwentaryzacja
rzut przyziemia - zmiany
rzut przyziemia po zmianach
stolarka
plan sytuacyjny

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

ZMIANA SIWZ
ZMIANA SIWZ 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY