CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Puls Systemy Organizacji Szkole Sp. z o.o. zaprasza do udziau w bezpatnym projekcie „Kierunek dla Ciebie- wasna firma” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Dziaania 8.3 Samozatrudnienie, przedsibiorczo oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
 

W ramach programu przyznane zostanie bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokoci 23 tysicy zotych dla 39 osób. Udzia w projekcie mog wzi osoby, które ukoczyy 30 rok ycia i pozostaj bez zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to osób, które s po 50 roku ycia, s niepenosprawne, maj niskie kwalifikacje oraz pozostaj dugotrwale bezrobotne. Wane jest, aby zamieszkiway obszar województwa dolnolskiego.
W ramach projektu zapewniane jest take doradztwo indywidualne, poprzez pomoc Urzdów Pracy z doprecyzowaniem profili firm zakadanych w ramach projektu oraz szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do podjcia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie internetowej: http://puls-szkolenia.pl/projekty/kierunek-dla-ciebie-wlasna-firma/ oraz pod numerem telefonu: 508 391 039

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Dolnolskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał