CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Dolnolska Instytucja Poredniczca, której Zarzd Województwa Dolnolskiego powierzy zadania w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnolskiego 2014-2020, ogasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowania bdzie mona si stara w ramach Osi priorytetowej 1- Przedsibiorstwa i innowacje, Dziaanie 1.4- Internacjonalizacja przedsibiorstw, Poddziaanie 1.4.1- „Internacjonalizacja przedsibiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4- Tworzenie nowych modeli biznesowych MP.
Wsparcie udzielane bdzie mikro, maym, rednim przedsibiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Dziaania), którzy prowadz dziaalno gospodarcz w granicach administracyjnych województwa dolnolskiego. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegajcy na stworzeniu dugoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, majcych na celu pene wykorzystanie i maksymalizacj aktywów przedsibiorstwa w celu zwikszenia rentownoci i uzyskania dugoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsibiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii dziaa midzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

 • dostosowanie produktu/usugi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

 • otwieranie nowych kanaów biznesowych, rozbudowa acucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

 • dziaania w zakresie nawizania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiza sieciowych i kooperacyjnych pomidzy przedsibiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu moliwych do wyboru dziaa proeksportowych, okres wdroenia Planu rozwoju eksportu nie moe przekroczy 24 miesicy
W ramach powyszego Schematu 1.4 A preferencje uzyskaj projekty:

 • realizowane w partnerstwie;

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Wszystkie projekty skadane w ramach konkursu objte bd pomoc de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogoszonym naborze (alokacja) wynosi w sumie 2 349 581,29 zotych.
Wicej informacji oraz wnioski do pobrania: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/621-1-4-1-a-tworzenie-nowych-modeli-biznesowych-msp-konkurs-horyzontalny-3.html
 
 

;www.dip.dolnyslask.pl.  

InformatorWane i Poyteczne


24. kwietnia 2018

Imieniny obchodzą:
Aleksander, Grzegorz, Horacy